Закриват общинското депо за неопасни отпадъци в Разлог

Община Разлог работи ефективно и екологично върху рекултивацията и закриването на общинското депо за неопасни отпадъци в град Разлог,находящо се в местността „Седръч“. Основните цели на проекта са закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци,както и гарантиране на екологично му изпълнение. Друга важна цел на проекта е да опази компонентите на околната среда – води,въздух и почви. Количеството извозвани отпадъци до момента е 298 540 м3. Основните дейности в обхвата на проекта включват техническа и биологична рекултивация.

Техническата рекултивация се състои от изграждане на дренаж за предпазване на основата от преовлажняване и хлъзгане; нови отводнителни канали за повърхностни води; изграждане на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците; тръбна корекция на дерето,както и изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото. Биологичната рекултивация, от своя страна, ще обхване озеленяване на нарушения терен на депото чрез тревна, храстова и дървесна растителност, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците.

Във връзка с проекта Община Разлог ще изпълни и оформянето на обслужваща инфраструктура – обходни технологични пътища, както и път за достъп до обекта.

С предвидените рекултивационни мероприятия Община Разлог ще осигури защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Реализацията на предложението не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.