Забранява се паленето на огън на открито в близост до горски територии в Дупница

Във връзка с обявения пожараоопасен сезон в горите на територията на община Дупница, който е до 30 октомври 2017 г., кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев издаде заповед, с която се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Кметовете и кметските наместници да създадат необходимата организация за недопускане паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, следжътвени остатъци и други площи със суха трева.

В населените места, на които поземления фонд граничи с горския фонд да се организират дежурства  през почивните дни от представителите на гасаческите групи по кметства, като се изготви график и се определят сигналите за оповестяване и мястото за  събиране. Ще се проведе разяснителна работа сред населението при извършване на пролетното почистване в личните дворове и земеделските земи. Паленето на горими отпадъци пък трябва да става при стриктно съблюдаване на правилата за пожарна безопасност, а именно да не  се извършва паленето на горими отпадъци до сградите, горски масиви, слогове и крайпътни ивици, да не се извършва палене при наличие на вятър, при необходимост от палене на горими отпадъци, огньовете да не се оставят без наблюдение и неизгасени, като за всеки конкретен случай да се предвидят средства за гасене – съдове с вода, лопати и тупалки.

Ще се извърши преглед на фактическата наличност на състава на гасаческите групи по кметства, като при настъпили промени да се направят необходимите попълнения на списъците с нови членове.