Втора студентска и докторантска научна сесия на Технически факултет се проведе в УЦ Бачиново

Научната сесия бе открита от проф. д-р Антони Стоилов, Заместник-ректор “Образователни дейности” към ЮЗУ “Неофит Рилски”. Повече от 50 научни доклада бяха представени пред стотици студенти, преподаватели, учени от цялата страна.

Студентската и докторантска научна сесия на Технически факултет се провежда за втора поредна година. Началото бе дадено в 11.00 часа, когато доклади изнесоха представители на едни от най-големите международни ИТ компании. Бе открита и кръгла маса, на тема “Инженерното образование и предизвикателството на пазара на труда”, на която среща взеха участие преподаватели и студенти.
Бяха дискутирани актуални проблеми, които стоят пред завършващите студенти, както и за необходимостта на квалифицирани кадри, завършващи Технически факултет и възможностите за реализация в областта на високите технологии.

Студентите и преподаватели, участвали с доклад на конференцията получиха грамоти, а съвсем скоро предстои изготвянето на електронен сборник, който се очаква да бъде наличен сайта на Технически факултет на ЮЗУ.

Техническият факултет е най-новият факултет в структурата на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Техническият факултет обучава студенти в следните специалности:

Електроника
Комуникационна техника и технологии
Компютърни системи и технологии
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
Техника, технологии и предприемачество
Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

Завършилите придобиват висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Формата на обучение е редовна.

Във факултета могат да се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“:

Магистърска програма „Компютърни системи и технологии“ – редовна форма на обучение

Магистърска програма „Кариерно развитие и предприемачество“ – редовна и задочна форма на обучение.

Магистърска програма „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ – редовна и задочна форма на обучение.

Във факултета могат да се обучават специализанти за придобиване на професионална квалификация „учител по технологии и предприемачество“, „учител по техника и технологии“ и „учител по професионална подготовка“ .

Във факултета могат да се обучават докторанти по акредитирани докторски програми:

„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

„Методика на обучението по техника и технологии“ – редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

 

Pin It