Втора научна конференция по проблемите на философското образование се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

За втора поредна година в Югозападния университет “Неофит Рилски” се проведе национална конференция на тема “Тематични и ценностни модели в образованието по философия”, организирана от катедра “Философия” към Философския факултет и Регионалното управление на образованието в Благоевград.

Във форума участваха преподаватели по философския цикъл и история от среднообразователните училища в Югозападна България. Специални гости на събитието бяха д-р Мая Митренцева, старши експерт по ОНГОР в РУО – София- град, проф. дфн Нонка Богомилова, ИИОЗ към БАН, доц. д-р Иван Колев от СУ “Св. Климент Охридски” и Луиза Славкова, изпълнителен директор на фондация “Софийска платформа”. Темите, които се дискутираха, бяха свързани с обема часове по философия, въвеждането на Гражданско образование като дисциплина, изучаването на Религия, формирането на ценностния апарат на ученика чрез философията, дигиталната култура в съвременното българско училище и изкуството като форма на обучение.

Двудневната конференция стартира с приветствени слова на проф. д-р Борис Манов – декан на Философския факултет, доц. д-р Траян Попкочев – декан на Факултета по педагогика и проф. дфн Валентин Канавров – директор на ЦНИ. Приветствие към участниците в конференцията поднесе и Екатерина Текерска, старши експерт по ОНГОР в РУО-Благоевград. Конференцията продължи с връчване на авторски бройки на сб. “Философски опити”, Том 14 и представяне на 33 бр. на вестник “Аргумент” от студенти по Философия и Психология

Научната част на конференцията започна с доклада на проф. дфн Нонка Богомилова на тема: “Човешкостта на философията/щрихи към една визия в образователен контекст/”. Новостите в образователните стандарти и съвременният поглед на българския преподавател бяха представени в докладите на д-р Мая Митренцева, ас. д-р Невена Крумова (ЮЗУ), д-р Юсуф Юсуф (ПГ, Банско) и Ивета Трайчева (ПГИ, Перник), която успя да впечатли всички със своята идея за “Иновативна и достъпна философия”.

Въвеждането на Гражданско образование като дисциплина в средното образование беше обяснено в детайли, в третата сесия на конференцията от изпълнителния директор на Софийска платформа – Луиза Славкова. Доклади в тази насока изнесоха още Ваня Фроликова (ПГИТ, Петрич) и Соня Крънчева (СОУ “Бр. Каназиреви”, Разлог).

Първият ден от конференцията завърши с атрактивното участие на сдружение “Кинематограф”, които представиха “Автономен кино-клуб”, дискусия с ученици от Френската гимназия в София и направиха практическа демонстрация на късометражно кино.

Вторият ден от конференцията беше определен за дискусии относно изучаването на Религия в училище, дигиталната култура, мястото на теоретизираното знание в училище и изкуството като модел на преподаване.

Доц. д-р Иван Колев (СУ) представи презентация на тема: “Култура на ума и култура на душата. За предмета Религия в училищното образование” беше и докладът на Анета Тумбева (ПГ, Разлог; докторант в катедра Философия).  Конференцията продължи с доклад на тема: “Аксиотопика”, представен от гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ), която беше и организатор на събитието.

За възможностите за приложение на виртуални платформи в образованието доклад представи гл. ас. д-р Атанаска Чолакова (ЮЗУ), която ясно очерта връзката между училище и университет и изведе ясната структура на слабостите, с които се сблъсква висшето образование при първокурсниците. Дигиталните компетенции на съвременния преподавател бяха определени от Недко Пандов (ПГ, Петрич), а пример за презентиране на урок за 8-ми клас бе демонстриран от Таня Тинчева (ПГТ, Разлог).

Научната част на конференцията завърши с изкуството като модел на преподаване чрез философски концепции в театъра, представени от гл. ас. д-р Пламен Глогов, който заедно с това изведе принципите и същността на философията на себенадмогването. В тази последна сесия участие взе гл. ас. д-р Ирина Китова, която представи съвременен модел за преподаване в областта на аудиовизуалните изкуства.

Участие с доклади имаха и докторантите от катедра “Философия”, които представиха историческия генезис и развитие  на педагогическата дейност по философия, ценностите, които формира обучението по философия и изкуството като образователен и морален модел.

Конференцията завърши с кръгла маса на тема: “Идеи за модерно образование” и обещание от организаторите за следваща национална конференция.

Pin It