ВиК с позиция във връзка с проливните дъждове и наводняване на пътната инфраструктура в Благоевград

По повод сериозното количество валежи в Благоевград през днешния ден, както и наводняване на улични платна, следва да бъде уточнено, че поддържането на дъждоприемните шахти не е задължение на ВиК оператора. Същите се стопанисват и почистват от съответната фирма за чистота към Общината, съгласно Наредба N 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

Паралелно с това, следва да се има предвид, че канализационната система не е обезпечена да отведе поройни дъждове. Тя е изградена с определени параметри.
Около Благоевград, към настоящия момент, няма изградени охранителни канали, които да спират повърхностни води в големи количества.

Въпреки че поддържането и почистването на дъждовни приемници не е задължение на ВиК оператора,
“Водоснабдяване и канализация” се стреми да съдейства във всеки един момент, за да бъдат предотвратени извънредни ситуации!

И през днешния ден, дежурни екипи на ВиК със специализирана техника съдействаха за отстраняване на проблемите.

Pin It