В област Благоевград функционират 59 самостоятелни детски ясли и яслени групи

Детски ясли в Благоевград през 2017 година

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 59 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 963 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 с 1 458 места, а в селата – 26 с 505 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява със 103,  или с 5.0%.

Детски ясли и места в тях в  област Благоевград към 31.12.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Заведения 58 59 57 57 57 57 59 59
Места 2128 2055 2031 2082 1999 2052 2066 1963

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 911 места, а яслените групи към ДГ – с 1 052.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в областта е 23.1 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по- висока осигуреност е само област Габрово (24.8 на 100 деца).

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Благоевград са постъпили 1 623 деца, или с 9 деца по – малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 800 деца (табл. 2). От тях момчета са 939, а момичета – 861. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2017 г. нараства с 3.8%.

Деца в детските ясли

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Постъпили през годината 1403 1511 1623 1647 1555 1559 1632 1623
Деца към 31.12. 1862 1819 1830 1788 1759 1706 1734 1800

 

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Благоевград, по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 91.3%, следван от дела на децата на 1 година – 5.0%. Няма деца на възраст до 1 година, а на 3 и повече години са 66 деца, или 3.7% (фиг. 2).

Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Структура на децата в детските ясли в област Благоевград към 31.12. 2017 г. по възраст

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Благоевград е 21.2%.

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2017 г. в област Благоевград в детските ясли работят 436 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 215, в това число 211 медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 220  души .

Показателят се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението  на възраст до 3 години.

 

Pin It