В Благоевградска област преобладават жилищата с две и три стаи

Към  31.12.2017 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 255 сгради със 140 506 жилища в тях. В сравнение с 2016 г. жилищните сгради са с 18 повече, а жилищата в тях се увеличават със 32. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%, сочат данни на НСИ.

Стоманобетонните и панелните сгради са 3 452 с 26 143 жилища в тях, тухлените – 67 044 с 104 894 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3%  – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 18.1%, жилищата с пет и повече стаи – 15.5%, а едностайните са 8.3%.

Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) – в селата.

Според разпределението на жилищата в област Благоевград по години на построяване най-голям е относителният дял на построените жилища в периода 1971 – 1980 г. – 21.8% от общия жилищен фонд (30.7 хил.), следват построените жилища в периодите 1981 – 1990 г. и 1961 – 1970 г. – с 19.6% (27.5 хил.). Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 456 при средно за страната 561. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Струмяни – 691 и Сандански – 541, а най-малко в община Гърмен – 338.

Жилищата в област Благоевград се обитават средно от 2.2 лица, като при жилищата в градовете така и в селата показателят е един същ – 2.2 лица. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2017 г. е регистриран в община Гърмен – 3.0, а най-нисък  в община Струмяни – по 1.4.

Общата полезна площ на жилищата към 31.12.2017 г. е 11 162 хил. кв. метра. Полезната площ на човек от населението в областта е 36.2 кв. м., като най-голяма е в община Банско – 47.0 кв. м., а най-малка в община Гърмен – 27.9 кв. м.

Към 31.12.2017 г. 63.8% от всички жилища в област Благоевград се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест – и повече етажни сгради е 13.1%.

Преобладаващата част от жилищата 138 768 (98.8%) е частна, а само 1 706 жилища (1.2%) са държавна или общинска собственост.

Около една трета от жилищата в област Благоевград (41 567)  имат висока степен на благоустроеност – освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Само 0.2% от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация.

Pin It