Трансграничен проект насърчава социалното предприемачество в община Якоруда

Планът за действие за социално предприемачество – „Трансграничен план за действие за развитие и функциониране на изпълнителен механизъм за подкрепа и насърчаване на социалното предприемачество в контекста на социалната икономика и социалните иновации“ в рамките на „Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020”.

Общата цел на проекта е значително подобряване на социалната икономика и в частност на социалните предприятия в областите на изпълнение на проекта, което се изразява в: а) увеличаване на броя на потребителите на услуги и продукти, както и на оборота на съществуващите социални предприятия; б) създаване на нови социални предприятия. Тази обща цел ще бъде обслужвана от услугите, предоставяни от Структурата за подкрепа на социалните предприятия, по-специално за съществуващите социални предприятия и пилотни приложения, които ще бъдат разработени в рамките на инструментите на Службата за мониторинг за социална икономика и предприемачество.

Партньори: Регион Централна Македония (Гърция), Университет на Македония – Катедра „Бизнес администрация”, Тракийски университет Демокрит  – Катедра „Икономика” –  Специален профил за изследователски фондове, Община Якоруда, Факултет по изкуствата – Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград (България).