Стартира важен екологичен проект за три общини

На 1 юни в град Гоце Делчев стартира изграждането на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Инсталацията е от изключително значение за три общини в района – Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Първата копка е част от изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Целта на проектa е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Общата стойност на проекта е 9 147 276, 52 лв., от които 5 840 128, 74 лв. от Европейски фонд за регионално развитие, 1 030 610, 95 лв. от държавния бюджет на Република България и 765 112, 38 лв. – собствен принос на бенефициента.

Pin It