Община Струмяни стартира проекта “Не сте сами”

За една година 76 лица с трайни увреждания и възрастни хора получават грижи от социалните работници.
Разкриват се и 30 нови работни места.

На 01.02.2013г. стартира Проект “НЕ СТЕ САМИ” по с…хема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”,
чрез който община Струмяни ще предоставя почасови социалните услуги в домашна среда за помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от целевата група както следва:

Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, включително и деца
Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване

Общата цел на проекта е въвеждането на устойчив модел на социално предприятие за развитие на социалното предприемачество и социалната икономика и осигуряване на достоен живот за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на гъвкави почасови услуги в домашна среда.

По проекта ще се реализират следните дейности:
1. Подбор на кандидат-потребителите. Сключване на договори за услуги
Подборът ще се извършва на база на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на лицата с увреждания и/или възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Период: февруари – март 2013 год.

2. Набиране и подбор на кандидати за ПЕРСОНАЛ на звеното за почасови социални услуги в домашна среда. Сключване на трудови договори –при следната процедура:
– Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите;
– Провеждане на интервюта;
– Уведомяване на кандидатите.
Трудови договори ще бъдат сключени за следните обявени работни места и длъжности:
1. Сътрудник социални дейности – Предоставя услуги за социална подкрепа и социално включване.
2. Болногледач – предоставя услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост.
3. Домашни помощници – предоставят услуги за помощ в комунално-битовите дейности.
Период: февруари – април 2013 год.

3. Обучение и развитие на персонала, което ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите им умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на потребителите.

4. Предостaвяне на почасови социални услуги в домашна среда –услугите, които ще се предоставят от звеното за услуги в дома са:
Услуги за социална подкрепа и социално включване – изпълнява се от сътрудници социални дейности;
Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост – предоставят ги домашни санитари;
Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни помощници.
Период: Май 2013 г. – април 2014 год.

Документи за включване в Проекта се подават в стая 309 в сградата на Общинска администрация с. Струмяни.

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват лица, както следва:

1. Лица с различни видове трайни увреждания, които поради здравословното си състояние са затруднени или са в невъзможност сами да организират живота, обслужването на здравето и бита си и са социално изолирани или са в риск от социална изолация.
2. Възрасти хора с нарушен социално-здравен и/или психо-емоционален статус, които са затруднени или са в невъзможност сами да организират бита си; социално са изолирани или са в риск от социална изолация; зависят напълно или частично от грижите на друго лице.
Общият брой на обслужваните лица /потребители/ заложени по проекта са:
Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване – 30
Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване – 46

Необходими документи за кандидат-потребители:

• ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец
• Документ за самоличност – за справка
• Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата – (копия на експертни решения на TЕЛК, ЛКК или актуална епикриза, амбулаторни картони и други медицински документи – ако има такива)
• Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата – по образец
• Декларация (свободен текст), че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред
• Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично

За ПЕРСОНАЛ на звеното за почасови социални услуги в домашна среда могат да кандидатстват САМО БЕЗРАБОТНИ лица.

Необходими документи за кандидатите за персонал на звеното за почасови социални услуги в домашна среда:

• ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец
• Документ за самоличност – за справка
• Свидетелство за съдимост
• Медицинско свидетелство за постъпване на работа
• Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда
• Копие на диплома за завършено образование
• Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти
• Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично
Общият брой на ПЕРСОНАЛА, заложени по проекта са:
Сътрудник социални дейности – 6
Болногледач – 13
Домашен помощник – 11

Община Струмяни носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейски съюз или Агенция за социално подпомагане.Вижте повече

Pin It