Съдът ще се произнесе в срок по делото за прекратените пълномощия на кмета на село Коларово

В открито заседание Административен съд – Благоевград изслуша по същество страните по оспореното решение на ОИК – Петрич относно прекратените пълномощията на кмета на кметство Коларово Величка Спасова.

Пред съда показания даде секретарят на Общински съвет – Петрич за изясняване на спорните обстоятелства по подаването и пълнотата на документите по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, подадени от избраната за кмет на кметство Коларово. По делото бяха приложени заверени копия от входящия дневник на Общински съвет – Петрич.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в срок.

Делото е по жалба на Величка Спасова против Решение № 222-МИ от 14.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за прекратяване пълномощията на кмета на с. Коларово, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК след проверка по жалба, постъпила в ОИК – Петрич, със съмнения за наличие на несъвместимост със заеманата длъжност по отношение на лицата, избрани за кметове на кметства на с. Коларово, с. Кърналово, с. Първомай, с. Скрът и с. Струмешница, община Петрич.

Pin It