Река Благоевградска Бистрица почти пресъхна

Река Благоевградска Бистрица почти пресъхна. Жителите на Благоевград са притеснени за едно от любимите си места за отдих и почивка.

Основната причина за липсата на вода в коритото на реката е липсата на дъжд вече три месеца. Значително по-малко вода в момента има и във всички реки на територията на Западнобеломорския район.

„В рамките на своите правомощия Басейнова дирекция, съвместно с останалите институции, като Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури и РИОСВ още в началото на месец септември направи извънредни проверки. Не е установено нерегламентирано водовземане, нарушение по отношение на лимитите по издадените разрешителни“, обясни Ралица Кукова, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ пред БНТ.

Основният речен оток на река Благоевградска Бистрица се използва за питейно битово снабдяване на областния град и селата в общината. Местните жители се опасяват както от евентуален режим на водата, така и за екологичното равновесие.

Опасност от воден режим засега няма. Освен водите на река Благоевградска Бистрица се използват и резервните подземни водоизточници. Работят и трите помпени станции – „Струма“, „Бистрица“ и „Баража“.