Проведе се последното заседание на делото за екооценка на новия план на Национален парк “Пирин”

Днес, 23 януари, се проведе последното заседание на Върховния административен съд (ВАС) по делото за липсата на екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за нов план за управление на Национален парк “Пирин” 2014-2023 г. Този етап на делото е резултат от жалба на МОСВ срещу решение на тричленния състав на ВАС, който постанови, че планът подлежи на задължителна екологична оценка.

На заседанието гражданските организации – WWF България и Асоциация на парковете в България, членуващи в коалиция „За да остане природа в България“, защитиха позицията, че решението на МОСВ планът за управление да бъде приет без задължителна екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000, е в грубо нарушение на европейското екологично законодателство. Изпълнението на плана по този начин ще доведе до необратими щети за националния парк, опазващ едни от последните вековни находища от бяла и черна мура.

Прокурорът по делото подкрепи решението на тричленния състав на ВАС, с което се отмени решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е постановено да не се извършва екологична оценка на проект за актуализация на план за управление на Национален парк „Пирин”. Прокурорът изложи в своите мотиви, че решението на МОСВ не спазва нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Представителите на Министерството на околната среда и водите не изразиха никаква позиция извън тази, че подкрепят жалбата си. Въпреки че министерството има ново ръководство, позицията на МОСВ да се върви към одобряване на плана в този му вид, не се е променила.

В едномесечен срок съдът трябва да излезе с окончателно решение по този случай, за който защитниците на природата се борят от 2017 г.

Природозащитната коалиция припомня, че делото, както и останалите дела за Пирин, се радват на висок обществен интерес. В съдебната зала отново присъстваха много граждани, за да се запознаят лично с мотивите на природозащитниците и съответно с тези на представителите на екоминистерството. МОСВ продължава да настоява да не се прави цялостна оценка на въздействието, което прилагането на плана за управление ще окаже върху природата на парка.

Pin It