Правителството предостави имоти на община Гоце Делчев

Правителството предоставя на община Гоце Делчев правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев, за образователни дейности. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.

Министерски съвет учреди сервитут за прокарване на водопровод в поземлен имот в село Марикостиново, община Благоевград. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод, с площ от 29,04 кв. м., необходим за изграждане на туристически обект. Със същата цел се учредява безсрочно ограничено вещно право-сервитут и върху част от друг поземлен имот-публична държавна собственост в с. Марикостиново.

Съгласно Закона за държавната собственост, в имоти – публична държавна собственост може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

Pin It