ОбС-Благоевград одобри отчуждаването на общински имоти за строежа на автомагистрала „Струма”

На редовно заседание на Общински съвет-Благоевград днес бе внесено предложение от кмета Атанас Камбитов за отчуждаване на 122 общински имоти, засегнати при стоежа на АМ „Струма”. To бе прието с 33 гласа „за”. Това означава, че частите от засегнатите парцели, които са общинска собственост ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата по реда на Закона за общинската собственост.

Общинските съветници не приеха предложението на второ четене за промените в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, което автоматично изключи разглеждането и гласуването на следващата точка. Тя бе във връзка с избора на зам.-председатели на съвета. На предходното извънредно заседание на Общински съвет – Благоевград бе разгледана промяна на броя на заместник-председателите, които от шест, да станат осем.

Днес съветниците гласуваха попълване състава на комисии, чиито места са овакантени. В Комисията по икономика и приватизация влезе д-р Владимир Пандев, в Комисията по бюджет, финанси и европроекти ще се включи Гергана Янчева, а в две комисии- по бюджет и финанси и за младежта и спорта влиза Светлин Бонев. Нови членове ще има и в Комисията по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт, както и Комисията по жалби и контрол на изпълнението и решенията на ОбС.

Сред точките от дневния ред, които бяха одобрени от общинските съветници са дарение на книги от Общински съвет–Благоевград за Регионална библиотека „Димитър Талев”, предложение относно предоставяне права на кмета на община Благоевград да издава запис на заповед за авансово плащане по проект, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г. и предложение относно приемане на второ четене изменение в „Правилата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Благоевград”.

Общински съвет-Благоевград разгледа и прие няколко предложения за отпускане на еднократна финансова помощ на крайно нуждаещи се родители и деца.

Pin It