Обучителен семинар в Крупник за ползите от образователната интеграция и приемането на различието

Във връзка с реализиране на Дейност 4: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ в изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ , Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“, който ОБЩИНА СИМИТЛИ в партньорство със Сдружение „Коматиница“ – град Симитли изпълнява – ще бъде проведен ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР на 27.11.2019 г. (сряда),в залата на Читалище „Читалище “Владимир Маяковски – 1937” в село Крупник, община Симитли.

Темата, която ще бъде представена е ,,Теоретичен модел, поддържащ методическо предложение за интервенция с родители без разлика от етническия произход на деца от детската градина“.

Поканени да присъстват на обучителния семинар са родители на деца от детски градини и училищата от община Симитли, педагози от партньорските Детски градини „Радост“ и ДГ-с. Долно Осеново, общински експерти в областта на образованието и социалните услуги, неправителствени организации, както могат да вземат участие и всички желаещи.

Планувани са в проектната дейност да бъдат проведени общо пет обучителни семинари по въпроси, свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси, касаещи интеграцията.

На проведените мероприятия ще се даде възможност за широко обсъждане и дискутиране на въпроси, свързани с проблемите с интеграцията на етническите малцинства. Ще бъде формулирана и очертана посока за конкретна работа с родителите на ниво предучилищно образование.

Pin It