Общинските съветници в Благоевград даряват първата си заплата за лечението на 11-годишно момче

Общински съвет – Благоевград даде съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 3 500 лв на 11-годишният Деян Апостолов, който се нуждае от лечение в чужбина на сериозно заболяване. След гласуване общинските съветници взеха решение да дарят първата си заплата за помощ на момчето.

Изменя се бюджета на община Благоевград за 2019 год. в размер на 9 500 лв., който е за сметка на издръжката на общинската администрация. На предходното заседания съвета взе решение за отпускане на помощ в размер на 6000 лв. на жители с трайни увреждания и провеждащи скъпоструващо лечение, както и лица изпаднали в тежко социално положение, вследствие на инцидентно възникнали нужди. Тези средства за социално подпомагане надвишиха определеният лимит от 100 000 лв.

По предложение на кмета инж. Румен Томов съвета даде съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот- публична общинска собственост, с адрес ул. „Иван Вазов“№2, ет.0. Имотът е с предназначение търговска дейност. Срокът на сключения договор за предоставяне под наем изтече на 30.11.2019 г.

Следващото извънредно заседание е на 20 декември 2019 година от 09,30 часа, когато ще бъде направен пореден опит за избор на председател на Общински съвет Благоевград.

Pin It