Общински съвет Благоевград ще заседва извънредно на 5 март

Председателят на Общински съвет- Благоевград – Андон Тодоров, свиква извънредно заседание на Общински съвет -Благоевград. Извънредната сесия на ОбС ще се проведе на 05.03.2021г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

Това решение бе взето на провелото се днес разширено заседание на Председателки съвет към Общински съвет- Благоевград.

Във връзка с Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани, предвид епидемиологична обстановка.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Предложение № 60-00-38/02.02.2021 г.,относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

  1.  Предложение № В-00-119/16.02.2021 г., относно провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия.

Докл. – Андон Тодоров – Председател на ОбС- Благоевград

  1.          Предложение № 60-00-45/09.02.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с проектно предложение с наименование „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ