Узаконяват парк „Македония“ и сградите на територията му

Община Благоевград е предприела всички необходими мерки, за узаконяване на парк „Македония“ и сградите на територията му. Имотът и сградите, които се намират в парк „Македония“ и са превърнати в дом на няколко спортни клуба от Благоевград, са в процедури по узаконяване.

През месец декември, миналата година, община Благоевград бе уведомена от РДНСК, че въпросният имот не е урегулиран, а в Общия устройствен план на Благоевград той фигурира с последното си преотреждане „обекти на МНО“, тъй като ОбС не е гласувал ПУП. Сградите, които се намират в него са с предназначение „гаражи“ и „работилници“, което прави използването им като зали за спортна дейност или събития неправомерно. Всички строителни действия по тези сгради са направени без строителни книжа и без разрешение за строеж.

С оглед значимостта на обектите и ползването им за спорт, още в началото на тази година, бе изготвен Доклад за изработване на Общ устройствен план на община Благоевград, като се предвиди за поземлен имот с идентификатор 04279.621.147 по Кадастралната карта на Благоевград смесена многофункционална зона „Смф“.

На 25 февруари 2020 год. бе сключен и договор за изготвяне на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.621.147.

Към днешна дата са изпратени за съгласуване и План-схеми до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД и до електроразпределителното дружество ЧЕЗ.

Процедурите изискват време, но ръководството на община Благоевград уверява собствениците на спортни клубове и децата, които тренират там, че ще предприеме всички необходими действия, за да може тренировъчният процес на децата, да не бъде прекратяван по никакъв начин.

Pin It