Нови работи места в Симитли по проект на ОП РЧР

Във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на социално – икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, договор № BG05M9OP001-2.018-0010, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по Оперативна програма 1 „Развитие на човешки ресурси“, и в изпълнение на дейност 1 „Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост“, Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли, проведе плануваното по проекта обучение на 14 икономически неактивни лица от ромската общност, както и лица, населяващи териториите в община Симитли, в това число населени места с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони. Всички взели участие лица успешно приключиха обучението и придобиха свидетелства за професионална квалификация – I СПК по професия – 6220301: „Озеленяване и цветарство“.

От 01.10.2019 г. Общинското предприятие „Вранещица“ ЕООД е назначила с предвидени от бюджета на проекта средства за работни заплати и към днешна дата продължават да работят на трудови договори за 12 месеца – 10 лица, съгласно разписаната проектна дейност по Направление „Подобряване достъпа до заетост”. Лицата извършват рутинни за предприятието дейности като: • Организиране на дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения, на битови отпадъци на територията на община Симитли; Почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии в Общината, предназначени за обществено ползване; Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища; Почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в град Симитли; Озеленяване: поддръжка на паркове и градини и други зелени и цветни площи, поддръжка на дървесната и храстовидната растителност и залесяване в населени места и извън тях.

Pin It