Регионална библиотека

Регионална библиотека – Благоевград е създадена през 1953 г. Тя е основна библиотека за Югозападна България с предмет на дейност: Библиотечно-информационно-обслужване; Изграждане на локална автоматизирана мрежа и осигуряване на достъп до бази данни в страната и чужбина; Поддържане на архив на местния печат и краеведската литература; Междубиблиотечно заемане; Подпомагане и координиране на дейността на библиотеките от региона.

Регионална библиотека – Благоевград е най-голямата извън-столична библиотека в Западна България по обем и качество на библиотечния фонд, по структура, по дейност, по достигнато равнище на автоматизацията. Съгласно ПМС № 153 от 28 юли 2000 г. тя е със статут на Регионален културен институт. От 1954 г. е депозитна библиотека (т.е. получава по един екземпляр от всички печатни издания в страната, отпечатани в тираж над 300 броя)

Тя е уникална и основна културна и информационна институция за Благоевградска област, постепенно превръщаща се в модерна организация, интересът, към която непрекъснато расте – средно годишно в библиотеката се записват 8 000 читатели, които я посещават 60 000 пъти и ползват 120 000 документа. Библиотечният фонд се състои от 360 000 единици (книги, вестници, списания, графични, нотни, и картографски издания, компактдискове, аудио и видеокасети, грамофонни плочи, дискети, CD-ROM и DVD).

Въпреки многото проблеми и промени, Регионалната библиотека продължава да се грижи за над 100 читалищни и училищни библиотеки в областта, като подпомага и координира тяхната дейност.
В последните години, с помощта на защитени и утвърдени проекти, собствени средства и дарители, в библиотеката навлезе голямо количество библиотечно оборудване и съвременна техника – компютри, копирни машини, аудио-визуална апаратура, апарати за четене на микроформи.
Библиотеката притежава и работи с 36 компютъра, локална компютърна мрежа, 6 собствени бази данни с над 500 000 библиографски записа. Много от библиотечно-информационните дейности са напълно или частично автоматизирани. Има изграден Интернет-център и собствен сайт www.libblagoevgrad.org с възможност за он-лайн търсене в каталога на библиотеката.

Благоевград е университетски град с няколко университета и колежа, като голяма част от студентите и преподавателите в тях са читатели на Регионалната библиотека.

Адрес: пл.„Георги Измирлиев“ № 2,

Телефон/Факс: +359 73 88 55 26
E-mail: reglibblg@abv.bg