Изследват проби на пет пункта за замърсяване на река Струма

Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция и Изпълнителна агенция по околна среда са извършили оглед на скъсаната дига на шламохранилището в Перник. Взети са водни проби с цел проследяване на замърсяването от пет пункта по поречието на река Струма: от реката при кв.“Димова махала“, кв. “Хумни дол“, преди пречиствателната станция в гр. Батановци, с. Прибой и преди вливането на реката в яз. “Пчелина“.

Само на първите два пункта е установено превишение на нормите по показател електропроводимост, съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води. Останалите показатели от експресния анализ: разтворен кислород, процентно насищане с кислород, температура на водата и активна реакция са в норма. Пробонабирането продължава, ще бъдат взети проби и от почви, засегнати от аварията.

За сгуроотвал „7-ми септември“ РИОСВ-Перник е съставила на „Топлофикация-Перник“ АД 4 броя актове за установяване на административни нарушения и са съставени наказателни постановления с имуществена санкция общо в размер на 90 хиляди лева за неизпълнения на условия в Комплексни разрешителни.

Pin It