Благоевград и Симитли рекултивират депа за битови отпадъци

С финансова подкрепа от европейските структурни фондове чрез ОП „Околна среда“, общините Благоевград и Симитли ще успеят да отговорят на нормативните изисквания за рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, постановени от Европейския съюз. Изпълнението на дейностите по проектите „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ и „Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“, ще доведе до преодоляване на натрупаното в годините замърсяване, с което ще се предотвратят рисковете за здравето на населението в региона.

Договорът по проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ е сключен на 19 май 2020 г., като продължителността му е 24 месеца. Стойността на проекта е 1 679 125,29 лв. Проектното предложение предвижда изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община Благоевград. Площадката е разположена в границите на съществуващото депо за битови отпадъци. В клетка 3 са депонирани стари битови отпадъци и предепонирани иззетите от клетка 1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация.

Проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“ е с продължителност 19 месеца и е на стойност 1 492 696,96 лв. Проектът на Община Симитли съдържа необходимите дейности за осигуряване на пълна проектна готовност и извършване на техническа рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци на общината. Депото се експлоатира от осемдесетте години на миналия век до 2017 г., когато ползването му е спряно, тъй като не отговаря на изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Pin It