46 точки разгледа на днешното си заседание Общински съвет Благоевград

На днешното заседание съветниците приеха Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград 2020 – 2023 година, както и Наредба за определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Благоевград.

Предложението за подготовка на проектното предложение „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1866“ Благоевград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ също бе прието на днешното заседание.

Бяха отпуснати средства за финансиране на процедури „Инвитро“ от бюджета на Община Благоевград.

Взе се решение за увеличаване на капацитета на домашен и социален патронаж и удължаване на срока по целева програма „Топъл обяд“.

Приети бяха и всички предложения от граждани за прекратяване на съсобственост, Подробни устройствени планове /ПУП/, парцеларени планове /ПП/ и изменения на ОУП.

Решения бяха взети и за откриване на процедури и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи, както и решения за предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.