15 години специалност “Връзки с обществеността” в ПИФ

Днес от 10.00 ч. в Университетски център Бачиново ще се състои тържествено честване по повод 15-годишнината на специалност “Връзки с обществеността” в Правно-исторически факултет към Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Програмата ще започне с официална церемония и кръгла маса на тема “Академизъм-бизнес. Резултатът от сътрудничеството между PR-образованието и PR-практиката” и ще продължи с тренинг за студентите от специалността и ще завърши с after парти.

Инициативите около честванията на събитието са обединени под мотото “Думите казват- делата показват”.

В хода на своето утвърждаване относително новата научна специалност “Връзки с обществеността” в Югозападен университет “Неофит Рилски” постоянно разширява познавателните си територии и засилва взаимоотвошенията си със социалната практика.

Мисията на специалност “Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В съответствие с тенденциите в развитието на висшето образование, основната цел е да се реализира завършен цикъл на класическата триада: теоретични знания® практически умения® приложение в сферата на PR.

В модерното европейско общество интересът към PR непрекъснато нараства, специалност “Връзки с обществеността” в Правно-исторически факултет при Югозападен университет “Неофит Рилски” представлява образователен, институционален и научен отговор на новите предизвикателствата и амбицията да отговаря на тях. Подготвените в нея професионалисти са силно адаптивни към социалния контекст и притежават необходимите качества за критичен анализ на протичащите процеси и явления в него.

Pin It