Зам.-министърът на правосъдието д-р Евгени Стоянов представи антикорупционния закон в Благоевград

Правно-историческият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе домакин на среща-дискусия, на която бе обсъден Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно отнето имущество.

Специален гост на общественото обсъждане бе  зам.-министърът на правосъдието д-р Евгени Стоянов. Той представи пред студенти, докторанти, преподаватели и граждани на Благоевград проектозакона, изготвен от Министерството на правосъдието.

Д-р Стоянов отбеляза, че законопроектът предвижда създаването на единен независим специализиран антикорупционен орган – комисия за осъществяване на държавната политика  по противодействие на  корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Сред по-важните оперативни функции  на комисията се предлагат: приемане и проверка на декларации за имущество и интереси; проверки по постъпили сигнали от гражданите и чрез медиите; осъществяване на проверки на имущественото състояние, на производства за установяване на конфликт на интереси и на производства за отнемане на незаконно придобито имущество.

Производството по отнемане на незаконно придобито имущество се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и свързаните с него лица. Зам.-министърът разясни, че предложението е комисията да се състои от петима членове, като председателят ще се избира от Народното събрание. Мандатът на екипа е 6 години, без право на повторно избиране.

След презентирането на проектозакона участниците в срещата имаха възможност да зададат своите въпроси и да дадат предложения за подобряване на Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно отнето имущество.

Pin It