Санитарни сечи върху 7900 хектара гори са предвидени за 2017 г.

Санитарни сечи върху 7900 хектара гори, от които 3900 хектара са държавна собственост, са предвидени за 2017 година. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в отговор на въпрос за състоянието на българската гора и увеличеното й съхнене през последните две години, съобщава БНТ.

По данни от държавните горски стопанства обемът на изсъхналата от корояди дървесина в държавните гори е 230 хиляди куб. метра, като към края на април от тях са добити и реализирани 28 процента, а освободените площи са 758 хектара. Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в предвидения в Закона за горите тригодишен период.

Министърът посочи, че в горските територии се извършва постоянен лесопатологичен мониторинг за установяване на динамиката на развитие на популацията на короядите чрез залагане на феромонови уловки. През 2017 г. в районите на Смолян, Кърджали и Перник са заложени 110 броя.

Друг проблем е нападението от фитопатогенна гъба. В най-големи размери то е установено през 2016 г. върху 400 хектара гори. През 2017 г. са инвентаризирани нови 4500 хектара, каза министърът. В началото на май е направено извънредно лесопатологично обследване за определяне на степента на нападение и на нивото на разпространение на вредителя. Върху силно засегнатите площи ще бъдат извършени санитарни сечи, каза Порожанов.

Въпреки увеличението на определени вредители и болести здравословното състояние на горите е добро, като засегнатите площи са значително под санитарния минимум, констатира той.

Pin It