Препоръки за намаляване на пожарите по време на отоплителния сезон

fire_pojar_20_gorski_pojar

Зимата е сезон, който се характеризира с ниски температури, снежни виелици и бури, заледявания и обледявания. През този сезон зачестяват и случаите на пожари, предизвикани от неправилно използване на отоплителни уреди или неспазване правилата за пожарна безопасност.

За намаляване на пожарите, възникващи във връзка с отоплителния зимен сезон ОУПБЗН – Благоевград напомня на гражданите, че пожарното обезопасяване на жилищата може да се гарантира само с използване на стандартни уреди, компетентен монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди. Необходимо е в началото на отоплителния сезон домакинствата да извършат подготовка на отоплителните уреди и помещенията, в които се съхраняват горива.

При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:

Печките на твърдо гориво трябва да са разположени на отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали. В случай, че това разстояние не може да бъде осигурено, задължително се поставят стъклени или метални екрани. Задължително е и поставянето на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда – за предпазване от искри и падане на въглени. Печките трябва да имат здрава облицовка, затварящи се вратички и стабилно закрепени димоотводни тръби (кюнци).

Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.

Всяка година, преди настъпване на отоплителния сезон, ползвателите на отоплителни уреди с твърдо гориво следва да правят оглед на комините, при установяване на пукнатини – да ги замазват и в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно, да почистват коминните тела от налепи и сажди, без при това да палят саждите и нагара в тях. Не бива да се използват за димоотводи други отвори в сградата (отдушници, вентилация и др.).

Важно правило е да не се използва лесно запалима течност (бензин, спирт, нафта) за разпалване на печката с твърдо гориво (поради опасност от връщане на пламъка по изливаното гориво). Риск носи и използването на големи количества хартия за разпалване, тъй като отделената топлина може да възпламени саждите, натрупани в комина. Не се препоръчва използването на дървени въглища в затворено помещение – изгарянето им води до отделяне на смъртоносно количество токсичен дим. Никога не бива да се затваря отворът за регулиране на огъня, защото това може да доведе до обгазяване на помещението с въглероден оксид, който няма цвят и мирис и може да предизвика задушаване.

Ползвателите на отоплителни уреди с твърдо гориво трябва да бъдат внимателни и с горещата пепел. Тя следва да се поставя в метален съд извън помещението, така че вятърът да не я разнася и в никакъв случай да не се изхвърля през прозорец, в пластмасов контейнер за смет или в близост до горими материали. Незагасена жарава и неизстинала пепел не бива да се изсипват в контейнерите за смет – това води до запалване на отпадъците в контейнера и замърсяване на атмосферата.

Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене. Въглищата трябва да се съхраняват в сухи и проветриви помещения, най-много до 2 метра височина на отделни купчини – при наличие на влага те могат да се самозапалят!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

Отоплителните електроуреди трябва да са стандартни и изправни и да не са с мощност, която би могла да претовари електрическата инсталация в жилището. Ако все пак се случи претоварване, в никакъв случай не бива да се подсилват ел. предпазителите (бушоните) – така се създава предпоставка за късо съединение в инсталацията и съответно – за пожар.

Отоплителните електрически печки и радиатори трябва да се включват на не по-малко от 50 см от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата Опасно е и заспиването с включени електрически възглавници и одеяла. Движенията на тялото по време на сън могат да предизвикат прегъване на кабелите или изваждане от ключа и да доведат до късо съединение и запалване на завивките. Климатиците и подовото отопление са сравнително безопасни, но при неправилен монтаж или повреда също могат да причинят пожар. Това важи и за радиаторите.

Стойките и крачетата на електроуредите трябва да са стабилни и негорими.

Пожарникарите препоръчват:

Никога не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение! При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили електрическите уреди.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти. Внимателно трябва да се подбират и удължителите – опасно е да се използват нестандартни, саморъчно направени удължители или да се включват последователно няколко разклонителя един в друг. Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани. Избягвайте използването на електрически уреди в бани, тераси или на други места, където могат да влязат в контакт с вода или влага – водата е един от най-добрите проводници на електрическия ток. Не използвайте печките и радиаторите за сушене на завивки и дрехи Ако в жилището има малки деца и трудно подвижни възрастни хора, не ги оставяйте сами в помещение с включени отоплителни уреди, които биха могли да се съборят (или да бъдат съборени). За предпочитане е в такива случаи да се ползват отоплителните уреди с изключвател при аварийно обръщане. Родителите трябва да имат предвид, че не бива да оставят децата сами, дори ако електрическата печка е изключена – възможно е след като са наблюдавали действията на възрастните, да включат уреда по подражание, без да осъзнават риска от това. Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите

Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.Газовата печка, също както печката на твърдо гориво, трябва да се намира на не по-малко от 0,5 метра от горими материали. Бутилката с газ не бива да се поставя в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина.

Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход – редуцир-вентилът на газовия уред да бъде стандартен и изправен, а маркучът – стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални – от синтетичен каучук, защото обикновените се разяждат от пропана.

Помещенията, отоплявани с газови печки, задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация. Преди запалване на газовия уред, помещението задължително трябва да се проветри. Пробан-бутанът е газ без мирис, но за битови нужди, с цел установяване на течове, у нас пропан-бутанът допълнително се ароматизира – добавя се специфичен мирис на чесън.

Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха газ и се наслагва в ниските части на помещението, лесно образува взривоопасни концентрации с въздуха. В случай на теч над допустимата концентрация, дори източник на запалване с минимална мощност (цигари, искри от контактни ключове, пламъкът на газовия котлон) може да доведе до взрив.

Поради това е забранено използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения и тераси без вентилация в долната част и такива, намиращи се под нивото на терена (сутерени, избени помещения и подземни гаражи).

Пожарникарите предупреждават:

При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не бива да се предприемат гасителни действия, преди да е изключен притокът на газта. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.
Опасно е да се спи в помещение с включен отоплителен уред на пропан-бутан – ползвателите на отоплителни газови уреди трябва да спират притока на пропан-бутан и да ги изгасят преди лягане. Притокът на газ трябва да се спира винаги и от редуцир-вентила. При спиране от регулатора на уреда, възниква риск в помещението да изтече газ през неплътности в системата.
Преди да се предприеме подмяна на газовите бутилки, трябва да са затворят всички спирателни вентили. Зареждането на битовите бутилки следва да се извършва само в обекти, сертифицирани като пълначни за LPG и в никакъв случай – на газоколонки на газстанции. В никакъв случай не бива да се допуска некомпетентен ремонт на газови уреди и редуцир-вентили и особено на газови бутилки.

ВАЖНО Е ДА ПОМНИТЕ:

При използване на уреди за отопление с горивен процес трябва да бъде осигурена подходяща вентилация на отопляемото помещение. Изгаряните горива, като керосин, въглища и пропан-бутан, отделят токсични газове.

При пожар, уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не трябва да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централния прекъсвач на електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР ЗАПАЗЕТЕ САМООБЛАДАНИЕ И НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛ. 112!