Прекратиха дейността нa 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина

Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина в периода 2015-2017 г. Причината за прекратената регистрация са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления.

Най-честите нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите посредници за работа в чужбина, са свързани със събиране на такси от търсещите работа лица за посредничеството (чл. 28, ал. 7, т. 2 от Закон за насърчаване на заетостта); изпращане на работа в чужбина без посредникът да е сключил посреднически договор с чуждестранен работодател (чл. 28, ал. 3, т. 2 от ЗНЗ); посредникът не предоставя на работниците индивидуален трудов договор за наемане на работа по чл. 32, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Други нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите посредници, са, когато посредникът не предоставя на работниците пълна информация в трудовите договори, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наети лицата, срока на наемането, работното време, трудовото възнаграждение, битовите условия и др.; когато посредникът не сключва посреднически договор с търсещото работа лице за намиране на работа (чл. 28, ал. 3, т. 1 от ЗНЗ) или не поддържа електронен регистър за търсещи и устроени на работа лица.

 

Pin It