Представиха програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Благоевград

Днес на пресконференция бе представен проект за актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград. На срещата присъстваха Зорница Кралева – заместник-кмет на Община Благоевград по европейски проекти и програми, инж. Емилия Тунева – заместник-кмет по строителство и сигурност на Община Благоевград, инж. Диана Стефанова главен експерт „Еколог“ на Община Благоевград и ръководител на проекта, Евгения Андреевска – представител на ДЗЗД „Еко Еър София“, фирмата изпълнител по проекта, Гергана Рабанова – представител на РИОСВ-Благоевград, представители на институции, медии и граждани.

Срещата бе открита от заместник-кметът Зорница Кралева, която представи проекта, финансиращ се по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ , по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. „Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, като началото бе поставено на 14 юни 2017 г. Общата стойност на проекта е 98 140,00 лв., от тях финансирането от Кохезионния фонд на ЕС е 83 419,00 лв., представляващи 85% от БФП и национално съфинансиране в размер на 14 721,00 лв., представляващи 15% от БФП “, допълни зам.-кметът Зорница Кралева.

Целите на проекта разясни главният експерт „Еколог“ на Община Благоевград инж. Диана Стефанова. „Основната цел е да се актуализира съществуващата Програма за намаляване на вредни емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на Община Благоевград чрез изготвянето на комплексна програма за достигане на установените норми на замърсителите – фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди. Специфичната цел на проектното предложение е намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване на количествата на ФПЧ10 и ПАВ.“, уточни инж. Диана Стефанова.

Мерките, които се предвижда да бъдат взети на местно ниво са свързани с газифициране на битовия сектор – поетапно увеличаване броя на домакинствата отопляващи се с газ от централен източник. Също така подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, поставяне на филтри за ФПЧ10 на комините на горивни инсталации на твърдо гориво. Предвижда се обновяване на автобусите от градския транспорт, с автобуси, отговарящи най-малко на стандарт за вредни емисии ЕВРО 5, автобуси на газ и/или електро- и хибридни автобуси. Сред мерките са включени и въвеждане на зони с ниски емисии, редовно измиване на основните пътни артерии, благоустройство на крайпътните и междублокови пространства, озеленяване на свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната настилка, контрол на строителните дейности на територията на общината.

Pin It

One Comment - Write a Comment

  1. Нека погледнат комина зад РМА – бълва облаци денонощно. Всчико в радиус 500-600 метра е в сажди.

Comments are closed.