Летните био-лагери в Училището за природа в село Влахи продължават

През месец юли 2017  се проведе първият детски обучителен лагер по програма „Децата на Пирин в грижа за природата”, в партньорство с читалище „Култура 1932“ –  гр. Кресна.  В лагера се включиха  14 деца от Кресна, които заедно с помощта на  биолози и еколози, изучаваха защитените видове – белоглав лешояд, кафява мечка,  шипоопашата и шипобедрена костенурка. Тези видове са символични за Кресненския край, от една страна показват изключителното природно богатство на района и в същото време са заплашени от унищожаване поради дейността  на хората – поставяне на отрови за хищници, бракониерство, унищожаване на подходящи местообитания, разкъсване на територията на животните при строителство на пътища и други инфраструктурни проекти.

Вторият лагер започва на 01.08.2017 с група  ученици от с. Микрево, Община Струмяни, а третият ще се проведе в края на месец август.

Идеята за тази програма се роди от тазгодишното унищожение на популацията на реинтродуцирани белоглави лешояди в района на Кресненското дефиле. За да се работи за  дългосрочното решаване на тези проблеми, лагерите ангажират децата пряко в опазването на тези видове, представят по един вълнуващ начин живота им, какви са методите за изследване и най-вече как да се  опазват.

Лектори  и водещи на лагерите са утвърдени експерти от Училището за природа – Димитър Василев, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ – Александър Дуцов и  Фонда за дивата флора и фауна – Христо Пешев. Те разказват  на младежите за тяхната работа по изследване  и опазване на  лешоядите, мечките и костенурките в България. Самите ученици имат възможност да се включат в теренни дейности – наблюдения с бинокъл, демонстрационно търсене на мечки, чрез радио-предавател, много образователни и занимателни игри. Децата научават много информация за видовете, запознават се със специализирана литература и  наесен  ще подготвят презентации и онлайн материали, които да представят пред своите връстници и родители.

Целта е младите хора да се запознаят и ангажират с проблема на опазването на биологичното разнообразие, богатството на Натура 2000 и защитените територии в района.

Pin It